Դեպի վեր

08/10/2001 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ կառավարության որոշումը հարկային մարմնի, ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի հետ ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքների համակարգման եվ համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու մասին

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
8 հոկտեմբերի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

  

8 հոկտեմբերի 2001 թվականի N 955
քաղ. Երևան

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(Վերնագիրը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հարկային մարմնի, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի հետ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքների համակարգման և համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման կարգը (կցվում է):

(1-ին կետը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի հոկտեմբերի 8-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 


Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
հոկտեմբերի 8-ի N 955 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

(Վերնագիրը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են հարկային մարմնի, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի հետ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքների համակարգման և համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

2. Հարկային մարմնի, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակ կազմվում է կատարողական վարույթների ընթացքի վերաբերյալ փոխադարձ համադրումների մասին տեղեկանք (NN 1, 3 և 4 ձևերը կցվում են):

(2-րդ կետը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

3. Փոխադարձ համադրումների տեղեկանքը պատրաստելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և հարկային մարմնի, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ներկայացվում են միմյանց հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա մինչև 20-ը:

(3-րդ կետը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը յուրաքանչյուր ամսվա համար հարկային մարմին, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարություն, վերադաս մաքսային մարմին է ներկայացնում, ըստ կատարողական վարույթների, աճուրդում վաճառված, փաստացի բռնագանձված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված գումարների մասին տեղեկություններ` յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը` հարկային մարմնի, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության, վերադաս մաքսային մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից սահմանված կարգով:

(4-րդ կետը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն, 22.01.09 N 78-Ն)

 

Ձև N 1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Վերնագիրը փոփ., լրաց. 12.05.05 N 625-Ն)

 

 NN
ը/կ

 Պարտապան
իրավաբա-նական
կամ ֆիզի-կական
անձը

 ՀՎՀՀ  ԴԱՀԿ կ/թ
ստացման
ամսաթիվը
 Կ/Վ հարուցման
ամսաթիվը
 Բռնագանձ-ման
ենթակա գումարը
 Փաստացի
արգելա-դրված
գույքի արժեքը
Աճուրդի ներկա-
յացված գույքի
արժեքը  
Գույքի` աճուրդով իրացումից ստացված գումարը    Փաստացի բռնագանձված գումարը  Գանձման ենթակա մնացորդ գումարը Կ/Վ վերաբերյալ ընդունված վերջին որոշման ամսաթիվը և  հիմքը  (հոդված, կետ)  
 ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ  ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության տվյալներ  ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ  ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության տվյալներ

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

13 

 14

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

___ ______ 200  թ. ___ ______ 200  թ.


 

(N1 Ձևը փոփ. 12.05.05 N 625-Ն)

 

 Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Տեղեկանքն ուժը կորցրել է 12.05.05 N 625-Ն)

 

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 NN
ը/կ

 Պարտապան
իրավաբա-նական
կամ ֆիզի-կական
անձը

 ՀՎՀՀ  ԴԱՀԿ կ/թ
ստացման
ամսաթիվը
 Կ/Վ հարուցման
ամսաթիվը
 Բռնագանձ-ման
ենթակա գումարը
 Փաստացի
արգելա-դրված
գույքի արժեքը
Աճուրդի ներկա-
յացված գույքի
արժեքը  
Գույքի` աճուրդով իրացումից ստացված գումարը    Փաստացի բռնագանձված գումարը  Գանձման ենթակա մնացորդ գումարը Կ/Վ վերաբերյալ ընդունված վերջին որոշման ամսաթիվը և  հիմքը  (հոդված, կետ)  
 ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ  ՀՀ պետական
 գույքի կառա-վարման նախարա-րության տվյալներ 
 ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ  ՀՀ պետական
 գույքի կառա-վարման նախարա-րության տվյալներ 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

13 

 14

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

ՀՀ պետական գույքի կառավարման
նախարարություն

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

___ ______ 200  թ. ___ ______ 200  թ.

 

Ձև N 4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Վերնագիրը փոփ. 22.01.09 N 78-Ն)

 

 NN
ը/կ

 Պարտապան
իրավաբա-նական
կամ ֆիզի-կական
անձը

 ՀՎՀՀ  ԴԱՀԿ կ/թ
ստացման
ամսաթիվը
 Կ/Վ հարուցման
ամսաթիվը
 Բռնագանձ-ման
ենթակա գումարը
 Փաստացի
արգելա-դրված
գույքի արժեքը
Աճուրդի ներկա-
յացված գույքի
արժեքը  
Գույքի` աճուրդով իրացումից ստացված գումարը    Փաստացի բռնագանձված գումարը  Գանձման ենթակա մնացորդ գումարը Կ/Վ վերաբերյալ ընդունված վերջին որոշման ամսաթիվը և  հիմքը  (հոդված, կետ)  
 ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ  ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի տվյալներ  ԴԱՀԿ-ն ապահովող ծառայու-թյան տվյալներ ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի տվյալներ  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

13 

 14

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
մաքսային պետական կոմիտե

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

___ ______ 200  թ. ___ ______ 200  թ.
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն